نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي

 دادخواست

بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضائي و دادگاهها مي شود. حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد. دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان در آن قيد شده است يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضائي در اوراق مخصوص است."دادخواست را مي توان از محل فروش ارواق قضائي واقع در كليه دادگستريها و مجتمع هاي قضائي در سراسر كشور تهيه نموده. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (براساس نوع خواسته) تاحدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند ::: برچسب‌ها: نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معا
ن : حقوقدان
ت : یکشنبه 1391/12/13
ن : حقوقدان
ت : شنبه 1391/10/02
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌ امکان سازش
مصوب آبانماه 1376

ماده واحده ـ گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم
‌امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ‌ابلاغ‌، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مکلف است به طرفین اعلام‌نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم‌حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف ـ در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری‌و پس از ثبت به وسیله دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.
ب ـ در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق ، دفتر مراتب راتایید و به‌ دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به ‌درخواست زوجه‌، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.
ج ـ در صورتی که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه ‌طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب‌) عمل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 28/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌


:: برچسب‌ها: قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌ امکان سازش‌
ن : حقوقدان
ت : پنجشنبه 1391/09/16
 

نمونه گواهی عدم امکان سازش

شماره ۱

شماره ۲

 

 :: برچسب‌ها: دانلود نمونه گواهی عدم امکان سازش
ن : حقوقدان
ت : پنجشنبه 1391/09/16

گواهی عدم امکان سازش

طلاق یكی از راه حلها ، بلكه آخرین راه حل برای پایان دادن به یك زندگی مشترك است . متأسفانه
 زوج های جوان با كوچكترین مورد عدم تفاهم به جای راه حل جویی برای استحكام بخشیدن به زندگی مشترك كه بر پایه مودت و عشق بنا شده است . در اولین حركت ، سخن آخر را برزبان می آورند و مسئله طلاق و جدایی را مطرح می نمایند . در هر حال ، گر چه طلاق امر مطلوبی نیست ولی گاهی تنها راه خلاصی از یك زندگی نكبت بار است . لذا در شرع انور و حقوق مدنی ایران متعرض مبحث طلاق شده اند .

یكی از مقدمات و بهتر است گفته شود یكی از مجوزات جاری كردن صیغه طلاق صدور گواهی عدم امكان سازش از طریق دادگاه حقوقی مراجع قضایی ذیربط است . در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 چهارده مورد را نام برده است كه زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاهها تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نمایند . در این نوشتار پس از بیان چگونگی طرح دعوی و اجرای حكم مرجع قضایی توسط دفترخانه های ازدواج و طلاق ، به بررسی و ارائه نمونه دادخواست موارد چهاردهگانه
فوق الذكر می پردازیم .:: برچسب‌ها: گواهی عدم امکان سازش
ن : حقوقدان
ت : پنجشنبه 1391/09/16
ن : حقوقدان
ت : چهارشنبه 1391/09/15
لینکهای حقوقی/حقوق و بیشتر از حقوق!


نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )
نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )
برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت
نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث
نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت
نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك
نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)
نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم
نمونه صورت جلسه تامين دليل
نمونه نظريه كارشناسي
نمونه قبض رسيد سپرده بانكي (بابت خسارت احتمالي )
نمونه برگ اخطاريه
نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم
نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي
نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه
آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم
نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه
نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )
نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع
نمونه برگ شكايت كيفري
نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاكي
نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه
نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل
نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك
نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي )
نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي
نمونه برگ پايندان كيفري (براي كفالت )
نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتي

نمونه برگ جلب متهم
نمونه ديگر برگ جلب متهم
نمونه برگ احضار متهم
نمونه فرم اعلام محكوميت غير قطعي كيفري
نمونه فرم اعلام محكوميت قطعي كيفري
فرم استيذان قصاص نفس
نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن
نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك
نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چك
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه
درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حكومتي
نمونه فرم قرار تامين خواسته
نمونه فرم قرار قبولي كفالت
نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه
نمونه فرم خام وكالتنامه و قرارداد
نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)
نمونه فرم وكالتنامه تنظيمي در خارج از كشور

منبع:: برچسب‌ها: نمونه فرمهای قضایی, فایل word
ن : حقوقدان
ت : چهارشنبه 1391/09/15
ن : حقوقدان
ت : چهارشنبه 1391/09/08
راهنمای تنظیم دادخواست به دادگاه بدوی
   

مقدمه

 دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاهاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نميتوان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد." (اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

کليات

هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کندمگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند".( ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني):: برچسب‌ها: تنظیم دادخواست
ن : حقوقدان
ت : جمعه 1391/05/13

دریافت کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی

عنوان مقاله: کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی
نویسنده : معاونت آموزشی قوه قضاییه
تعداد صفحات : 348 زیرشاخه : برگه ها و اوراق قضایی
حجم فایل : 6.32 MB شماره ثبت : 1390-3-13-36562


آموزش عملی همراه با نمونه های خام و پر شده انواع دادخواستهای حقوقی.

به نقل از وبلاگ حق گستر و وبلاگ حقوقی اخبار و مقالات حقوقی
 


ن : حقوقدان
ت : سه شنبه 1390/09/22

موازین قضائین : حقوقدان
ت : دوشنبه 1390/02/26
ن : حقوقدان
ت : پنجشنبه 1389/12/05
 

 http://matinfar.blogfa.com

شماره تماس : ۰۹۳۵۷۴۷۷۳۹۹

 


ن : حقوقدان
ت : یکشنبه 1389/08/16

بقیه دادخواست های انگلیسی در ادامه مطلب ...


ن : حقوقدان
ت : شنبه 1389/08/01
ن : حقوقدان
ت : چهارشنبه 1389/02/01